نوآوری - کیفیت - خدمات

051-36571990-3 09150819350

نهرکن

نهرکن یکی از ادوات کشاورزی است که برای ایجاد شیار به منظظور ساخت چالکود مسیر آبیار استفاده می شود