مرزکش (طرح قدس)

مرزکش مرزکش به عنوان یکی از ادوات کاربردی در زراعت و باغبانی شناخته می‌شود.از همان ابتدا اقدام به تهیه و