حضور شرکت خیش ساز صنعت خراسان در نمایشگاه بین الملی استان فارس شهر شیراز

شرکت خیش ساز صنعت خراسان از شما دوست و همکار ارجمند دعوت به بازدید می کند

مکان نمایشگاه بین الملی شیراز

زمان 5 اردیبهشت لغایت 8اردیبهشت

ساعت 15 الی 21