نوآوری - کیفیت - خدمات

خیش ساز صنعت خراسان

آیکون

اعضای هیئت مدیره

امیر شاکری غزل حصار

مدیر عامل

امیر شاکری غزل حصار

مدیر عامل

امیر شاکری غزل حصار

مدیر عامل

امیر شاکری غزل حصار

مدیر عامل

امیر شاکری غزل حصار

مدیر عامل

امیر شاکری غزل حصار

مدیر عامل